Przekrój płyty fundamentowej

Stabilny i trwały fundament wymaga zastosowania konkretnych materiałów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych, o właściwej grubości dostosowanej do wymagań stawianych budynkowi. Każdy projekt powinien być rozpatrywany indywidualnie, w zależności od rozmiarów, rodzaju konstrukcji oraz warunków gruntowych.

Jak zbudowana jest płyta fundamentowa?

Fundament to podstawowy element konstrukcyjny odpowiedzialny za trwałość i stabilność budynku, a także przegroda pozioma, oddzielająca resztę konstrukcji od podłoża. Oprócz materiału bazowego, który stanowi zwykle beton lub żelbet, w jego skład mogą wchodzić dodatkowe elementy, a przede wszystkim materiały izolacyjne, takie jak polistyren. Konkretny przekrój płyty fundamentowej, od jej najgłębszych warstw aż do powierzchni, będzie zależeć od wielu czynników. W celu przedstawienia przykładowej budowy płyty można jednak posłużyć się pewnym uogólnieniem.

1. Warstwa podłoża gruntowego

Każda budowa zaczyna się od zbadania oraz odpowiedniego przygotowania gruntu. Podłoże musi zostać pozbawione warstwy humusowej, aby zapewnić konstrukcji stabilność i zapobiec jej osiadaniu. Pozostały, wypoziomowany grunt będzie tym, na którym zostanie oparta cała konstrukcja. Na terenach piaszczystych można zastosować metodę zagęszczania gruntu, na przykład poprzez ubijanie wykonywane z pomocą specjalistycznych urządzeń.

2. Podbudowa

Przechodząc do właściwego usytuowania płyty, po zagarnięciu humusu dokonuje się wykopu pod fundament, w którym należy wykonać podsypkę. Warstwa podbudowy będzie odpowiedzialna za drenaż oraz umożliwi równomierne rozłożenie obciążeń na gruncie. Podsypka, zwana także pospółką, wykonana jest zwykle ze żwiru lub kruszywa, np. z zagęszczonego piasku, lub z ich mieszaniny. Optymalną ścisłość pospółki najłatwiej uzyskać, zapewniając jej odpowiedni poziom wilgotności.

3. Izolacja przeciwwilgociowa

W celu ochrony konstrukcji przed wilgocią istotne jest zapewnienie fundamentowi warstwy izolacji. Rolę warstwy izolacji przeciwwilgociowej najczęściej pełni membrana lub folia paroizolacyjna zabezpieczająca konstrukcję przed negatywnym oddziaływaniem wilgoci oraz pary wodnej. Równie istotną kwestią jest właściwe odprowadzanie wody opadowej z obszaru dookoła płyty fundamentowej. Dlatego, oprócz odpowiednio ułożonej izolacji przeciwwilgociowej, ważne jest zapewnienie drenażu, który pomoże uniknąć gromadzenia się wody.

4. Izolacja termiczna

Warstwa izolacji termicznej widoczna w przekroju płyty fundamentowej jest odpowiedzialna za minimalizowanie przepływu ciepła przez przegrodę. W płytach fundamentowych najczęściej stosuje się dwie lub trzy warstwy izolacji wykonanej z polistyrenu ekspandowanego (EPS) lub ekstrudowanego (XPS). Warstwy izolacji mogą zostać ułożone w odwrotnej kolejności, zależnie od rodzaju zastosowanej izolacji termicznej. W przypadku polistyrenu ekspandowanego, który charakteryzuje się wyższą porowatością, wykonanie odpowiedniej izolacji przeciwwodnej będzie szczególnie istotne.

5. Warstwa zbrojenia

Zbrojenie płyty fundamentowej, stanowiące integralną część konstrukcji, pełni kluczową rolę w zapewnieniu jej trwałości i wytrzymałości. Składa się z prętów lub siatek rozmieszczonych zgodnie z obliczeniami wykonanymi w trakcie przygotowywanie projektu. Głównym celem zastosowania zbrojenia jest wzmocnienie struktury betonu oraz umożliwienie absorpcji i równomiernego rozprowadzania naprężeń. Właściwie zaprojektowane i ułożone zbrojenie pozwala na zwiększenie nośności płyty oraz zminimalizowanie ryzyka pęknięć czy odkształceń.

6. Warstwa betonu

Beton, który zostaje wylany na wcześniej ułożone zbrojenie, stanowi kluczowy materiał, z którego zbudowana jest płyta fundamentowa. Wybór właściwego typu betonu, jego jakość oraz właściwe technika wylewania mają ogromny wpływ na trwałość i wytrzymałość konstrukcji. Grubość płyty żelbetowej jest istotnym parametrem projektowym, dostosowanym do obciążeń oraz charakterystyki gruntów. W przypadku szczególnie lekkich konstrukcji możemy spotkać się także z zastosowaniem warstwy betonu bez zbrojenia.

7. Warstwa powierzchniowa

Ostatnią warstwę przekroju płyty fundamentowej stanowi gładka wylewka cementowa, która służy jako podkład pod materiały wykończeniowe. Gładź podłogowa, znana jest także jako szlichta lub jastrych, znajdzie się pod docelową posadzką. Po wykonaniu tej warstwy można przejść bezpośrednio do ułożenia warstwy wykończeniowej, np. w postaci płytek podłogowych.

W zależności od wymagań stawianych budynkowi w projekcie mogą wystąpić różne grubości wymienionych warstw oraz różnego rodzaju modyfikacje, zwłaszcza w zakresie warstw izolacji. Każdy projekt płyty fundamentowej powinien być traktowany indywidualnie.